Van Rijn bewindvoering

Wat doen wij

Bewindvoering is het behartigen van de financiële belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen. Het is een zogenaamde beschermingsmaatregel en wordt daarom ook wel beschermingsbewindvoering genoemd. De bewindvoerder komt dus op voor de belangen van de onder bewindvoering gestelde persoon. Deze beschermingsmaatregel is niet alleen bedoelt voor mensen met schulden, maar ook voor hen die het moeilijk vinden om met geld om te gaan. Moeite hebben met het op de juiste manier besteden van hun geld of, vanwege problemen op geestelijk vlak, financiële problemen hebben opgelopen of dreigen op te lopen.

Indien iemand onder bewindvoering wordt gesteld wordt de verantwoordelijkheid en machtiging van alle inkomsten en uitgaven overgenomen door iemand anders; de bewindvoerder. Dit kan echter niet zomaar maar geschied met tussenkomst van de kantonrechter. Tevens moet het verzoek om onder bewindvoering gesteld te worden vanuit de persoon zelf komen, of van iemand uit zijn of haar naaste omgeving. Uiteraard kan ons kantoor helpen bij de aanvraag.

Iemand die onder bewindvoering is gesteld heeft dus geen zeggenschap meer over de wijze waarop zijn of haar geld wordt besteed. Hoewel dit enerzijds misschien onaantrekkelijk klinkt, levert het voor de desbetreffende persoon juist rust op die noodzakelijk is. Door het op orde brengen, en houden, van de financiële situatie is er meer tijd en energie om aan hulp, ondersteuning en zorgverlening te besteden.

Een bewindvoerder is geen hulpverlener?

“Als bewindvoerder hebben we een wettelijke taak: beheren en beschikken over geld en goederen.”

Te vaak wordt deze invalshoek gekozen om de werkzaamheden van een bewindvoerder te kaderen. Hoewel feitelijk niet onjuist, gaat een dergelijke visie voorbij aan de multidisciplinaire facetten van het vak. Nee, een bewindvoerder is geen hulpverlener, een bewindvoerder zal geen begeleiding bieden. Maar het is de morele plicht van een goed bewindvoerder om de situatie van een cliënt te zien in de volle breedte en hierop, op alle domeinen, de juiste acties uit te zetten.

Een goed bewindvoerder dient zijn of haar werk te zien binnen de maatschappelijke en sociale context van rechthebbende. Financiën raken alle domeinen van een menselijk leven. Je kan het één niet zonder het ander zien. Alleen door oog te hebben voor het totaal en actief in te zetten op progressie op alle leefgebieden kan je iemand daadwerkelijk helpen. Helaas wordt deze visie door veel bewindvoerders in Nederland nog niet gedeeld.

Bij Van Rijn bewindvoering hebben we wel oog voor het geheel.
Onze visie, kennis, netwerk, en jarenlange ervaring, stellen ons in staat om op alle leefgebieden de juiste acties uit te zetten voor onze cliënten.

Bewindvoering is geen cijferwerk. Bewindvoering is mensenwerk.